fbpx
Danmark
+45 60761974
info@projekthusvild.dk

Vedtægter for Projekt Husvild

§ 1. Navn og hjemsted

Projekt Husvild
Stenløsevej 213 B
5260 Odense S
Cvr nr. 35621466

§2. Formål

Foreningen er en humanitær forening, drevet af frivillige ulønnede, med formålet at støtte hjemløse og socialt udsatte i Danmark. Foreningen ønsker at støtte på det stadie som de omfattede befinder sig på/i, med hvad de har brug for til at leve et godt liv.

Dette formål tilstræbes bl.a. ved.:
– Uddeling af tøj ved foreningens events & besøgsdage
– Uddeling af forplejning ved foreningens events & besøgsdage
– Uddeling af kæledyrs remedier ved foreningens events & besøgsdage
– Hjælp til Indbo
– Hjælp til bisidder
– Bistand på kommuner og retsinstanser
– Hjælp til forplejning og basal overlevelse efter overfald/røveri
– Ekstraordinær hjælp i forbindelse med at blive skjult fra bandekriminelle
– Ekstraordinær hjælp i forbindelse med anmeldelse af bandekriminalitet
– At etablere og drive projekter til gavn for nuværende/ tidligere hjemløse og socialt udsatte
– At være politisk talerør for nuværende, tidligere hjemløse og socialt udsatte
– At skabe kontakt til og samarbejde med organisationer og myndigheder på landsplan, samt bistå de lokale og regionale Projekt Husvild – Søskende foreninger ved tilsvarende aktiviteter på lokalt og regionalt plan

§ 3. Medlemskab

Et medlemskab af Projekt Husvild kan kun opnås via skriftlig ansøgning. Et medlemskab kan kun tildeles af hovedbestyrelsen, efter en vurdering af den enkelte ansøger.

Et medlemskab er først gyldigt efter et flertal i bestyrelsen, og man er optaget i foreningen når man har modtaget en skriftlig henvendelse.

Alle medlemmer er underlagt foreningens ordensreglement. Dette reglement er altid offentlig tilgængelig på hjemmesiden og bliver fremsendt sammen med den skriftlige henvendelse.

Alle medlemmer skal underskrive fortrolighedserklæring og kunne fremvise en ren børneattest.

Stk. 6. Medlemslister

Hovedbestyrelsens repræsentanter skal altid være offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside, hvor man ligeledes kan finde kontaktoplysninger.

Medlemslister er kun tilgængelig på forespørgsel fra medlemmer eller offentlig myndighed med ret dertil.

Medlemslister kan forefindes hos formanden af Projekt Husvild.

Ansøg om at blive medlem
Stk. 1. Projekt Husvild – medlem

Projekt Husvild – medlem er aktive medlemmer der både hjælper hvor der trænger på som er et aktivt medlem i ved både events, på gaden, i det politiske arbejde eller som noget specifikt udnævnt af bestyrelsen.

Projekt Husvild – medlem kræver deltagelse ved generelforsamlinger og man har ved disse lejligheder 1 stemme.

Stk. 3. Projekt Husvild – Bymedhjælper

Tidligere hjemløs eller socialt udsatte der har et stærkt netværk og tæt tilknytning til foreningens brugerflade i denne bopæls kommune, kan ansøge om at blive Projekt Husvild – bymedhjælper.

En Projekt Husvild – bymedhjælper, er underlagt foreningens vedtægter.

Stk. 2. Projekt husvild – Eventhjælper

For at måtte optræde som eventhjælper, i Projekt Husvild. Skal denne godkendes af et flertal i bestyrelsen, og denne skal have modtaget, oplæring samt råd og vejledning om det at være eventhjælper.

Stk. 4. Projekt Husvild – Gadehjælper

For at måtte optræde som gadehjælper, i Projekt Husvild. Skal denne godkendes af et flertal i bestyrelsen, og skal have modtaget, oplæring samt råd og vejledning om det at være gadehjælper.

Stk. 5. Unge gruppe

Hvis der er mere end 3 unge medlemmer så nedsættes en unge gruppe. Denne gruppe er underlagt, alle foreningens regler og vedtægter.

§ 4. Projekt Husvild’s venner

Alle kan søge om at være en del af Projekt Husvild’s venner. Som er et forum af personer der støtter op om Projekt Husvild. En Projekt Husvild ven er et passivt medlem der ikke har nogen stemmeret eller kan handle på foreningens veje.

Disse støtte personer/foreninger eller firmaer, har adgang til at se hvad der sker på hjemmesiden og deltage i de events som Projekt Husvild arrangerer. De er ikke stemmeberettigede og kan ikke opstille til bestyrelsen.

§ 5. Projekt husvild – Søster forening

Man kan ved skriftlig ansøgning til Projekt Husvild opnå retten til at blive Projekt Husvild – Søster forening. At være Projekt husvild – Søster forening, betyder at man har opnået retten til at oprette en forening i Projekt Husvild´s navn med tilhørende regionsnavn.

Oplysninger om Projekt husvild – Søsterforening kan forefindes på foreningens hjemmeside eller ved at kontakte formanden for Projekt Husvild.

Ansøg om at blive Projekt Husvild – Søster forening

§ 6. Udelukkelse og eksklusion

Den der har gjort sig skyldig (indrømmet eller dømt) for forenings-fjendtlig handlinger, herunder svindel og brud på tavshedspligt vil blive ekskluderet for altid.

Stk. 1 – Vold
I sager hvor der er vold udøvet imod andre medlemmer eller brugere vil den eller de der udøver volden blive udelukket, denne beslutning træffes udelukkende af hovedbestyrelsen.

Stk. 2 – Tvister
I Tvister hvor de forurettede parter ikke kan nå til enighed imellem hinanden via dialog kan bestyrelsen vælge at udelukke den eller de parter der forud sager uroligheder midlertidig.

Afgørelsen om udelukkelse i forbindelse med tvister vil blive taget op til genbehandling på næstkommende generalforsamling.
Endelig afgørelse af udelukkelse vil med 2/3 flertal (af de gyldigt afgivne stemmer) på efterfølgende generalforsamling være det gældende.

Stk. 3 – Børneattest
Hvis en ren børneattest ikke kan fremskaffes, vil det betyde øjeblikkelig eksklusion af foreningen uden varsling.

§ 7. Generalforsamling

Der afholdes hvert år en generalforsamling. Denne skal afholdes i første kvartal af kalenderåret. Den er lovlig indkaldt hvis der indkaldes minimum 3 uger før. Dette kan være mundtligt eller på mail.

§ 8. Bestyrelse

Bestyrelse skal altid bestå af minimum 3 personer og altid af et ulige antal.

Bestyrelsen skal have følgende poster:
• En formand som har det overordnede ansvar
• En kasserer
• En Presse/Donations ansvarlig

Stk 1. Valg til bestyrelsen
Det er kun medlemmer af Projekt Husvild, der kan opstille til bestyrelsen! Bestyrelsen er valgbar, og vælges for en toårig periode. På lige år er det Kasserer, og Donation / Presseansvarlig der er på valg. På ulige år er formanden på valg.

Disse valg foregår på generalforsamlingen. Hvert medlem har en stemme, denne skal afgives personligt på generalforsamlingen for at være gyldig.

Man kan ikke stille op som bestyrelsesmedlem hvis man er aktivt medlem af en anden bestyrelse, dog kan der foreligge udtagelser hvis disse typer af bestyrelsesposter er et led i den boligforening man har bopæl i eller via ansættelse i virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder
Der indkaldes til bestyrelsesmøder ved behov. Dog skal der afholdes minimum et i kvartalet.
Der varsles med 3 dage via skriftlig henvendelse.

§ 9. Regnskab

With the Internet spreading linke wildfire and reaching every part of our daily life, more and more traffic is directed to websites in search for information.

Stk. 1. Revisor
Der vælges ved hver generalforsamling en revisor, for en ét årig periode, blandt de stemmeberettigede. Denne skal hvis der har været nogen kontant, indtægter/udgifter gennemgå regnskabet og underskrive dette sammen med kassereren. Hvis der ikke er nogen der ønsker at opstille, kan der vælges en ude fra af bestyrelsen.

Stk. 2. Opbevaring og behandling af kontant indtægter
Alle kontant indtægter skal indføres i regnskabet af kassereren. Pengene skal opbevares på en almindelig bankkonto i en dansk bank efter bestyrelses valg. Hævekort og netbank, tilknyttet vores konto og opbevares af kassér.

Stk. 2.1. Kontant udbetaling
Det er udelukkende kasseren der kan udbetale kontanter, og der skal foreligge kvitteringer, på alt der udbetales refusion på.

Stk. 3. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening, eller af næstformanden og kassereren i forening. Det er kun bestyrelsen der må underskrive i Projekt Husvild navn. Dette gælder både fysisk og digitalt.

Ved optagelse af lån og ved køb, salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Donationer

Det er udelukkende, donations ansvarlig og formanden, der må søge donationer, det værende sig privat og offentligt. Hvis der er andre der skal/vil søge donationer så skal der foreligge en skriftlig tilladelse dertil, fra et flertal i bestyrelsen. Denne tilladelse skal indeholde hvad der søges og hvem der søger.

Donations ansvarlig er pligtig til at underrette It ansvarlig så snart der er kommet tilsagn om en donation og denne er modtaget, med henblik på at få det slået op på hjemmesiden.

Stk. 1. modtaget donationer
Alt der modtages som tøj, mad, hundeting osv. skal uddeles på næstkommende event eller gadeplan hurtigst muligt, dog kan/skal tøjet være årstidsbestemt.

§ 11. PR, markedsføring & IT ansvarlig

Det er udelukkende IT ansvarlig samt formanden, der må skrive/rette på hjemmesiden. Dog er IT ansvarlig pligtig til at skrive, hvad et flertal i bestyrelsen vedtager, og dette skal ske hurtigst muligt efter vedtagelsen derom.

Det er kun den Presseansvarlige, og formanden der må udtale sig til pressen og til offentlige møder. Dog kan en repræsentant fra ungegruppen, der er udpeget af ungegruppen og godkendes af bestyrelsen, opnå samme rettigheder.

Stk. 1. Markedsføringsmateriale
Det er markedsføring ansvarlig der udarbejder markedsføringsmateriale til foreningen. Kun materiale godkendt af markedsføringsansvarlig må anvendes i den endelige markedsføring.

Tryk/print af det godkendte materiale vedtages ved flertal i bestyrelsen.

§ 12. Stifterne af Projekt Husvild

Hver stifter af Projekt Husvild vil så længe foreningen eksistere have en stemme i bestyrelsen og skal skriftlig varsles via oplyst e-mail eller tlf. nr. om bestyrelsesmøder, med 3 ugers varsling.

§ 13. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med to tredjedels flertal (af de gyldigt afgivne stemmer) på en generalforsamling eller ved almindeligt flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra afslutningen af den generalforsamling, de vedtages på.

§ 14. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal (af de gyldigt afgivne stemmer) i bestyrelsen. Varsling af opløsning skal ske samme dag som opløsningen vedtages på alle offentlige medier. En nedlukning af foreningens medier & virksomhedsnummer sker jfm. medie udbyder og selskabsstyrelsens regler herfor.

Stk. 1. Foreningens aktiver
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver organisationer, der tilstræber nogenlunde samme mål som foreningen, efter den opløsende bestyrelses nærmere bestemmelser. Fond og statsmidler tilbagebetales til udbyder.

§ 15. Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

Nærværende vedtægter træder i kraft straks.
Vedtaget i Odense d. 30. marts 2019

Siddende bestyrelses medlemmer 

Bo Skytte

Formand  & medstifter

E.: bo@projekthusvild
T.: +45 6076 1974

Helle Sibbersen

Medstifter, Kassér &
gadehjælper

E.: helle@projekthusvild 
T.: +45 6076 1974

Isabellla Mittelstein

Medstifter, gadehjælper,
PR og donation ansvarlig

E.: isabella@projekthusvild
T.: +45 6076 1974

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk